تعریف گرافیک

تعریف گرافیک

گرافیک: گرافیک، حرکت در میان فرم و رنگ، سپیدی و سیاهی و بیان مفاهیم در قالب تصویر است. گرافیک هنری است در خدمت صنعت، فرهنگ و سیاست. وسیلهای است برای برطرفکردن نیازهای بصری افراد در یک جامعه، که این نی ...بیشتر

تعریف گرافیک محیطی

تعریف گرافیک محیطی

پیوندی که میان زندگی و محیط ما وجود دارد باعث شده کلیتّی به نام گرافیک محیطی به وضوح قابل فهم و درک باشد. اشکال، ابعاد، فضاهای موجود میان ما و محیط پیرامون ما، به خودی خود خواسته یا ناخواسته گاهی سبب ...بیشتر

گرافیک محیطی و نقش آن در فضاهای شهری

گرافیک محیطی و نقش آن در فضاهای شهری

گرافیک محیطی باید نشاندهندهی هویت هر شهر باشد و طبق هویت تاریخی، فرهنگی و هنری آن شهر طراحی شود. گرافیستی که میخواهد در خصوص گرافیک محیطی شهری تالش کند، باید مطالعه در خصوص آن شهر داشته و بدون آشنایی ...بیشتر

شیوه ایده پردازی در طراحی لوگو

شیوه ایده پردازی در طراحی لوگو

چند میلیون نفر در حال حاضر در سراسر جهان به فعالیت در حوزه طراحی لوگو فعالیت می کنند و تعداد زیادی وب سایت با انبوه طرح های آماده و ایده وجود دارند و طراحان از آن استفاده می کنند اما در این میان طراحا ...بیشتر

چگونه کمپین تبلیغاتی بنویسیم؟

چگونه کمپین تبلیغاتی بنویسیم؟

چطور کمپین تبلیغاتی طراحی کنیم؟ آشنایی با مراحل طراحی کمپین تبلیغاتی دیدگاه بدون ۱ ۳۱۱ ۲۸-۰۳-۱۳۹۷, ۱۶:۱۶ هرکس کم و بیش با کمپین تبلیغاتی آشناست و تعریف خودش را از آن دارد، شاید برخی مشاهده چند بنر در ...بیشتر