تعریف گرافیک

تعریف گرافیک

گرافیک: گرافیک، حرکت در میان فرم و رنگ، سپیدی و سیاهی و بیان مفاهیم در قالب تصویر است. گرافیک هنری است در خدمت صنعت، فرهنگ و سیاست. وسیلهای است برای برطرفکردن نیازهای بصری افراد در یک جامعه، که این نی ...بیشتر

تعریف گرافیک محیطی

تعریف گرافیک محیطی

پیوندی که میان زندگی و محیط ما وجود دارد باعث شده کلیتّی به نام گرافیک محیطی به وضوح قابل فهم و درک باشد. اشکال، ابعاد، فضاهای موجود میان ما و محیط پیرامون ما، به خودی خود خواسته یا ناخواسته گاهی سبب ...بیشتر