تعریف گرافیک محیطی

تعریف گرافیک محیطی

پیوندی که میان زندگی و محیط ما وجود دارد باعث شده کلیتّی به نام گرافیک محیطی به وضوح قابل فهم و درک باشد. اشکال، ابعاد، فضاهای موجود میان ما و محیط پیرامون ما، به خودی خود خواسته یا ناخواسته گاهی سبب ...بیشتر