گرافیک محیطی و نقش آن در فضاهای شهری

گرافیک محیطی و نقش آن در فضاهای شهری

گرافیک محیطی باید نشاندهندهی هویت هر شهر باشد و طبق هویت تاریخی، فرهنگی و هنری آن شهر طراحی شود. گرافیستی که میخواهد در خصوص گرافیک محیطی شهری تالش کند، باید مطالعه در خصوص آن شهر داشته و بدون آشنایی ...بیشتر