گرافیک محیطی و نقش آن در فضاهای شهری

**گرافیک محیطی و نقش آن در فضاهای شهری

گرافیک محیطی باید نشان دهنده ی هویت هر شهر باشد و طبق هویت تاریخی، فرهنگی و هنری آن شهر طراحی شود. گرافیستی که میخواهد در خصوص گرافیک محیطی شهری تلاش کند، باید مطالعه در خصوص آن شهر داشته و بدون آشنایی با هویت تاریخی و فرهنگی شهر نباید به گرافیک محیطی آن شهر بپردازد. گرافیک محیطی در صورت رعایت اصول می تواند باعث افزایش کیفیت فضاهای شهری شود. عبدالحسینی، امیر. 6191 .گرافیک محیطی، تصویر جامعه. فصلنامه گرافیک و چاپ. شماره 24.

** گرافیک محیطی و مبلمان شهری

در گرافیک محیطی، طراحی مبلمان شهری با توجه به عوامل زیبایی محیط جامعه صورت می گیرد. مبلمان شهری، فراهم آوردن محیط زیبای بصری، هماهنگی مطلوب محیط زندگی، آرامش بخشی به مخاطب و کاهش دغدغه های روانی افراد جامعه را مدنظر دارد. حضور در محیطی که همه ی عناصر آن در جای مناسب خود قرار گرفته و تمامی عناصر بصری به طور هماهنگ، تأثیرات اصولی و درستی را رعایت می کنند، برای هر شهروندی لذتبخش است و خستگی و دغدغه های زندگی روزمره را به آرامش و سلامت روانی بدل می کند. مهسا، فاطمی. 6172 .نقش گرافیک محیطی در ارتقای کیفیت فضای شهری. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجفآباد.

**رنگ و نور در گرافیک محیطی

یکی از مهم ترین عوامل در زمینه ی گرافیک محیطی، توجه به تأثیرات و به کارگیری نورپردازی و رنگ در محیط های مختلف است. نورها اثر متفاوت در محیط ایجاد می کنند. نقطه ی دید ناظر، مقدار نور که به آن می تابد و زاویه ی دید ناظر، عواملی هستند که باید رعایت شوند و ترکیبی زیبا با هم داشته و دارای طرحی خوب و استاندارد باشد. استوار، مسیب. 6172 .هنر گرافیک محیطی. تهران. انتشارات رازنامه. رنگها تأثیرات قابل توجهی بر انسان دارند، آنها می توانند احساس سلامتی، ناراحتی، انفعال یا فعال بودن را ایجاد کنند. طراحی هوشمندانه ی رنگ در فضا، می تواند موجب تأثیرگذاری بر افکار و عواطف اشخاص، ارتقای سطح نیرودهندگی، جلب توجه و همچنین تنظیم کننده ی متن اصلی فضا باشد. تجویدی، فاطمه. 6192 .بررسی گرافیک محیطی شهر تهران و تأثیرات فرهنگی آن. مجلهی جلوهی هنر. شماره 21 و 26.

 

 

#الهه_عربیان #گرافیک_محیطی #فضای شهری

مطالب مشابه